Privacyverklaring D.H.V. Diepenveen

terug naar overzicht

Woensdag, 16 mei 2018

Op 28 mei 2018 treedt de wet AVG in werking die ons vanuit het altijd wijze Brussel is opgelegd. Deze heeft als doelstelling dat uw privacy gewaarborgd wordt door bedrijven. Ook verenigingen groot en klein ontkomen er niet aan.

In het kader daarvan heeft het bestuur van de D.H.V. Diepenveen een privacyverklaring opgesteld en geplaatst op het internet. Deze is elders op de site te vinden en via onderstaande link.


Voor het maken van foto's aan de waterkant zal met ingang van 28 mei ook om uw toestemming worden gevraagd.

Voor de volledigheid staat de privacyverklaring ook nog een keer op deze pagina.

Het bestuur
PRIVACYVERKLARING VAN DIEPENVEENSE HENGELAARS VERENIGING

Diepenveense Hengelaars Vereniging is gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40650263. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Diepenveense hengelaars Vereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Diepenveense Hengelaars Vereniging verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid bij Diepenveense Hengelaars Vereniging;
b.deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2Diepenveense Hengelaars Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 Diepenveense Hengelaars Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Diepenveense Hengelaars Vereniging via telefoonnummer 06-20992458 of per e-mail: info@dhvdiepenveen.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Diepenveense HengelaarsVereniging persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Diepenveense Hengelaars Vereniging.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1Diepenveense Hengelaars Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Diepenveense Hengelaars Vereniging treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1Diepenveense Hengelaars Vereniging kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•Sportvisserij Nederland, aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2Diepenveense Hengelaars Vereniging verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Diepenveense Hengelaars Vereniging daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Deventer, april 2018